Přehradu odmítají

Vodní nádrži Pěčín říkají NE! :

Obec Zdobnice

„(..) zastupitelé obce Zdobnice vnímají klimatické změny, zejména hrozící sucha. Zároveň se domníváme, že výstavba přehrad ať už v Mělčanech nebo na Zdobnici, není jediným možným řešením jak zadržet vodu v krajině. Není nám lhostejná naše příroda, proto Vás žádáme hledat k přírodě šetrná opatření než realizovat sice technicky nejsnazší, ale nenávratně devastující zásahy do chráněné oblasti Orlickýh hor. Na základě usnesení z veřejného zasedání zastupitelů Obce Zdobnice dne 26. 4. 2016 neschvalujeme přípravu vodní nádrže Pěčín.– zastupitelstvo obce Zdobnice a starosta Ing. Ivan Pártl

Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř

„…Společenské změny po roce 1989 zastavily řadu bezohledných záměrů likvidujících přírodní i kulturní hodnoty naší země – mj. i záměr na stavbu vodní nádrže v Pěčíně. Jsme šokováni, že pod rouškou boje s klimatickými změnami přichází Ministerstvo zemědělství a Povodí Labe s. p. s nápady tuto stavbu opět oprášit a uchopit tak opatření proti suchu za ten nejhloupější konec…“ – Martin Hanousek a David Číp – ZO ČSOP JARO Jaroměř

ČSOP Orlice

„…Pojďme se klimatické změně věnovat poctivě, důrazně, odhodlaně a s úctou k životnímu
prostředí, dobrému stavu vodních toků a obyvatelům krajiny. Pojďme hledat řešení hodná 21. století a technokratické přízraky včetně přehrady Pěčín nechme spát někde v šuplíku muzea jako připomínku i varování na dobu temna, která neměla úctu k obyvatelům této země, své historii a svému životnímu prostředí…“ – Adam Záruba – ČSOP Orlice

Hnutí Duha – místní skupina Podorlicko

„…vyjadřujeme zásadní nesouhlas s přípravou vodní nádrže Pěčín a vyzýváme všechny kompetentní účastníky a zainteresované strany, aby při zajišťování potřeb vody a protipovodňové ochrany hledali a prosazovaly taková řešení, která tento krásný a cenný kout České republiky ušetří.“ – Vasil Hutník a Michal Gerža – Hnutí Duha

Koalice pro řeky

„Rádi bychom se vyjádřili k návrhu výstavby přehradní nádrže Pěčín. S návrhem
nesouhlasíme. (…) náš nesouhlas je motivován především zásadami předběžné opatrnosti a dále současným silným statutem ochrany přírody v dané lokalitě. Máme dosud málo informací k tomu, abychom posoudili benefity a negativa navrhovaného projektu. Silným motivem je náš dlouhodobý nesouhlas s prioritizací opatření k retenci vody v krajině technického typu a celková slabá aktivita Povodí s.p. při přípravě a prosazování měkkých přírodě blízkých opatření. Dlouhodobě usilujeme o to, aby byla tato prioritizace změněna. Pokud bychom byli svědky takové změny, posuzovali bychom projekty přehradních nádrží v jiném, daleko příznivějším kontextu. Nicméně u lokality Pěčín, vzhledem k tomu, že je chráněna jako první zóna CHKO i EVL bychom stěží s výstavbou souhlasili i v případě doprovodných přírodě blízkých opatření.“

 

…doplňujeme. další..