Alternativy zajištění zásobování pitnou vodou

Existují alternativy stavbě vodní nádrže Zdobnice – Pěčín? Jak zajistit dostatek pitné vody i v budoucnu?

1. Pečujme o stávající zdroje pitné vody
Východní Čechy mají štěstí, že mají dobré geologické podloží s významnými zdroji podzemní vody – Polická pánev, Podorlická křída, Vysokomýtská synklinála aj. Pokud budeme o tyto zdroje dobře pečovat, tak nám budou poskytovat dostatek pitné vody a přehradu Pěčín nebudeme nikdy potřebovat. Bohužel ochrana těchto zdrojů je v naprosto tristním stavu a příslušná ministerstva a úřady by tomuto měly věnovat péči spíše, než ztrácet čas přípravou přehrady. Rezervy v současných zdrojích jsou stovky litrů za sekundu. Více najdete ZDE.

2. Rekonstruujme Vodárenskou soustavu východní Čechy
Východní Čechy mají štěstí, že od Broumovska po Chrudimsko jsou propojeny unikátní Vodárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), která umožňuje přečerpávat vodu z míst, kde je jí hodně (Chrudimsko, Náchodsko), do míst, kde jí je méně (Hradecko, Pardubicko). Jako opatření proti suchu je potřeba tuto soustavu rekonstruovat a zdvousměrnit. Stát by měl místo utrácení miliard za přehradu Pěčín, alespoň částečně podpořit spíše rekonstrukci propojení soustav v nákladech jednotek procent ceny přehrady. Více najdete ZDE.

3. Využíjme rezervy na současných vodních nádržích
Studie zvýhodňující stavbu přehrady Pěčín nepřiznává rezervy pro čerpání pitné vody v současných přehradách. Podrobná úvaha Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM upozornila, že přehrady na Chrudimsku (a jinde) mají v současné době rezervy v řádu stovek litrů za sekundu. Proč stavět za 15mld Pěčín, když voda je v těchto nádržích? Více najdete ZDE.

4. Zadržujme vodu v krajině a revitalizujme vodní toky
Krajina východních Čech byla po desetiletí brutálně odvodňována nevhodnými regulacemi toků a realizací odvodnění (meliorací). Je logické, že v době sucha, bychom naopak tato odvodnění měli likvidovat a napnout síly do revitalizací toků. Evropské fondy tato opatření platí ze 100%, tak proč Ministerstvo zemědělství a jeho organizace nečiní? Více najdete ZDE.

5. Podporujme úspory vody legislativně, organizačně…
V úsporách vody se dosáhlo od roku 1989 velmi významného pokroku – pokles spotřeby vody kolem 50%! Přesto existuje ještě velký prostor pro další úspory a efektivnější využívání zdrojů. Více najdete ZDE.

6. Zaměřme se tam, kde je skutečně problém, který přehrada Pěčín nemá šanci vyřešit
Největší problémy mají a budou mít obce, které jsou nenapojitelné na soustavu VSVČ, a tak jim přehrada nemůže pomoci vůbec. Do těchto území má směřovat zájem úřadů a ministerstev a to do různých technických a především přírodě blízkých opatření v ploše krajiny. Více najdete ZDE.