Pečujme o stávající zdroje pitné vody

Současné době jsou nejvýznamnějšími přírodními zdroji pitné vody ve východních Čechách podzemní nádrže v geologických strukturách z období druhohor, dále čtvrtohorní šterkopískové nánosy velkých řek a pak přímé odběry z řek.

Polická pánev (HGR 4110) – významná hydrogeologická struktura v Broumovském výběžku. Dle projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemních vod (2016) byly „Na základě vyhodnocení omezujících vlivů na využitelnost přírodních zdrojů jako jsou minimální průtok v povrchovém toku, minimální hladina podzemní vody a ekologické podmínky (..) stanoveny využitelné zdroje podzemních vod 700 l/sAktuální povolené odběry jsou kolem 172 l/s. Jedná se o území s významnými rezervami.  V 90. letech 20. století bylo z PP odebíráno cca 270 l/s. Posudek společnosti Fingeo (2017): „Jako střízlivý odhad limitního množství lze pro tuto strukturu předpokládat navýšení celkového odběru někam k hodnotě 350 – 370 l/s (tj. přibližně o 200 l/s oproti současnosti).“ (Srovnání Pěčín by dával 400 l/s). Mimořádnou výhodou jsou minimální náklady na napojení nového zdroje cca 240-360 mil. Kč na VSVČ.

Polická pánev (zdroj: Ota Hynie 1949)

Polická pánev – řez (zdroj: ČGS 2016)

Vysokomýtská synklinála (HGR 4270) – území s mimořádně velkými zásobami podzemních vod. Česká geologická služba ve výsledku projektu Rebilance uvádí jako využitelné množství 2270 l/s, při čemž je čerpáno nyní pouze méně než 250 l/s! (vs. Pěčín 400 l/s). Možné využití této struktury je jednoznačnou přírodě bližší variantou vodní nádrže Pěčín. Společnost Fingeo vytipovala v roce 2017 tři nejvhodnější lokality (u Chocně, Cerekvic a Litomyšli) s možným podchycením cca 500 l/s (viz obrázek), tzn. s větší vydatností, větší odolností vůči klimatické změně, než je vodní nádrž Pěčín. Očekávané náklady na jímání podzemní vody a její přípravu k distribuci lze odhadovat na cca 550 – 825 mil. Kč vs. Pěčín 7 000 – 10 000 mil. Kč, tj. cca 8% nákladů na přehradu!!! Napojení zdroje by si vyžádalo realizaci nového přivaděče.

možná jímací území ve Vysokomýtské synklinále dle FINGEO 2017