Rezervy na současných nádržích

Ve studii proveditelnosti zpracované SWECO i v předprojekční přípravě je dosti manipulativně zpracována tabulka dostupných zdrojů. Zaměňuje dvě hodnoty a to dostupné zdroje a povolené zdroje. A to je velký rozdíl. Povolené zdroje jsou menší, než dostupné, protože za povolené množství vodárenské společnosti musí skládat (návratné) kauce a mají povoleno odebírat ze zdrojů méně, než by udržitelně šlo. Zpracovatelé studie proveditelnosti však dostupná množství zamlčeli a uměle prohloubili údajné deficity a podpořili tak neférově potřebu přehrady Pěčín.

Ověřením rezerv na současných přehradách se zabýval Výzkumný ústav vohodospodářský T. G. Masaryka, který dospěl k zajímavým výsledkům.

Na existujících přehradách Seč, Křižanovice, Hamry bude i v případě klimatické změny a oteplení o 2 °C existovat nyní nevyužívaná rezerva cca 170 l/s. Tuto rezervu studie proveditelnosti odůvodňující potřebu VD Pěčín zatajila! Při tom Pěčín by měl dodávat 400 l/s.

Graf s vyznačením spotřeby a nevyužité rezervy (zdroj: Ing. Nesládková – VÚV TGM v. v. i.):

Další možnou alternativou počítanou VÚV TGM bylo využití přehrady Pastviny pro získávání pitné vody, kde nyní převažuje funkce výroby elektrické energie. Přestože nádrž má nevýhodu v rekreačním využití tak, se jedná v rámci správy Povodí Labe o přehradu s jednou z nejkalitnějších vod. VÚV uvádí jako čerpatelné množství i při klimatické změně cca 200 l/s.   Viz graf níže:

Výše uvedené využití stávajících nádrží není jedinou alternativou, ale jedná se o nejreálněji dostupná řešení. Existují i jiné proveditelné úvahy například i využití VN Švihov (Želivka), která má kapacitu 5500-7000 l/s a využíváno je jen 2000-3000 l/s.

Závěr: Využitím stávajících nádrží lze ušetřit krajinu Orlických hor a cca 10-15 miliard veřejných prostředků a tyto finance investovat smysluplněji do péče o současné zdroje pitné vody i obnovu říční krajiny…